ഞാൻ പഠിച്ച എൻറെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ !

ആമുഖം എന്ന പോലെ ഞാൻ പറയട്ടെ, എന്റെ ജീവിതത്തെ പറ്റിയുള്ള ഒരു പൂർണ രൂപം എനിക്ക് വരക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഈ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ പലതും പഠിച്ചു, അത് …