ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവത്തിനു,

ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവത്തിനു, എന്‍റെ കുടുംബം നിന്നോട് യന്നാ തെറ്റാ ചെയ്തത്. നിന്നെ മറന്നു അവര്‍ യന്നാ ചെയ്തത്. എന്‍റെ അമ്മയും പപ്പയും പാവമ, പിന്നെ നീ …