പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം

സ്കൂളിലെ കുട്ടികള്‍ യന്നാ കേഴപ്പ് കാണിച്ചാലും സ്കൂളിലെ അതിക്ര്രിതര്‍ക്ക് ഫീസും , റിസല്ടും ആണ് പ്രധാനം. ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ നയം. വിദ്യാഭ്യാസം ഒരു ബിസിനസ്‌ ആക്കി …